U bevindt zich op de geschiedenis-pagina "Van de Familie Fabriek".
Deze genealogie is oorspronkelijk samengesteld door Ben Fabriek, 1944-2016 .
Ben's vader is LUITZEN FABRIEK,stam D, VIIu.
Ben's grootste hobby was genealogie (en geschiedenis), die hij al ruim drie decennia uitoefende. Zijn bevindingen over de naam en geschiedenis van de familie FABRIEK heeft hij ook vastgelegd in boekvorm. Een deel daarvan is bekijken op de volgende webpagina's.
Met het oog op de privacy is de jongere, nog levende generatie weggelaten.

Ben's website wordt nu voortgezet door zijn opvolgers uit de familie. Voor wat betreft de website door Lennert Fabriek, voor wat betreft de redactie en de genealogie door Albert Fabriek.

Opmerkingen, suggesties of wat dan ook kunt e-mailen naar Albert Fabriek.


De geslachten FABRIEK
Stamboom
Auteur: Ben Fabriek

Een aantal jaren geleden ben ik gestart met het genealogisch onderzoek naar de naam FABRIEK en de gevonden gegevens te publiceren in een boekvorm. Helaas waren een groot aantal officiele stukken van dien aard, dat deze niet meer mochten worden uitgeleend. Toch heb ik gemeend de gegevens alvast te publiceren en later, met wat meer vrije tijd, het onderzoek voort te zetten.
Nu er een nieuw publicatie medium in zwang raakt , internet, is het de moeite waard een deel van het boekwerkje hierop te publiceren.
Ik heb nog een aantal vragen waarop ik wellicht via dit medium (voor een deel) antwoord krijg.

Een uittreksel van deze publikatie treft u hier onder aan.

Voor het eerst ben de naam FABRIEK tegen gekomen in het jaar 1746, toen geschreven als FABRYCQ
In een gerechterlijk stuk lezen we onder meer:

"......Anne Piers (alias Fabrycq), Mr. Molenmaker......"

In een gerechterlijk stuk uit 1763 ondertekend hij dit met:

handtekening Anne Piers

Zijn kleinzoon Anne Piers is de ontwerper van windmolen "Windlust" in Noordwolde die tot op heden nog staat.

Deze FABRYCQ, Anne Piers FABRYCQ (zie I) was molenmaker in de Wijngaarden, een buurtschap bij Langezwagen in Friesland.
Anne Piers Fabrycq was een zoon van Pier Duytes en Pietertje Pieters.

De vier geslachten.

zie ook Stamboom

Uit het heden kunnen we vier geslachten herleiden naar de stamvader (voorlopig) Pier Duytes. De oudste zoon van Pier Duytes was Anne Piers Fabrycq.

Geslacht A: Anne Piers Fabrycq (zie page Stam A) - Pier Annes - Anne Piers. De laatste verbleef in 1811 bij de naam FABRIEK.

Geslacht B: Anne Piers Fabrycq - Pier Annes - Wijtske Piers. (zie page Stam B). Wijtske Piers huwde Siers Clases die in 1811 de naam FABRIEK aannam .

Geslacht C: Anne Piers Fabrycq - Geert Annes (zie page Stam C)- Gerrit Geerts. De laatste nam in 1811 de naam FABRIEK aan.

Geslacht D: Anne Piers Fabrycq - Jan Annes.(zie page Stam D) De laatse had drie zoons: Anne Jans, Foke Jans en Pieter Jans.
    De eerste twee namen de naam FABRIEK aan.
    Hun geslacht sterft uit.
    Pieter Jans verbleef in 1811 bij naam FABRIEK.

De geslachten Anne Piers en Wijtske Piers.

Pier Annes, de oudste zoon van Anne Piers en Fook Geerts, huwde in 1758 Meintje Alberts. Hij nam waarschijnlijk het bedrijf van zijn vader over, want ook hij was van beroep molenmaker.
In 1772 huwde hij Hiltje Pieters, geboren te Gorredijk.
Vertrok later als molenmaker naar Gorredijk. Hier kocht hij in 1775, samen met Boote Wijpkes, een houtzaagmolen. In een proclamatie, die meestal naast de kerkdeur hing, lezen we:

"Een molen gelegen aan Den Vlekke Gorredijk aan de zuidkant van de vaart gekocht door Pier Annes en Boote Wijpkes van Wed. Hendrikjen Rinnerts wed. van Hendrik Jans."

Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren. Met de jongste van de drie, Anne Piers, gaat dit geslacht verder.
Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren. Met de oudste, Wijtske, gaat de familienaam Fabriek verder.

Geslacht A: nakomelingen van Anne Piers.

Anne Piers verhuisde omstreeks zijn huwelijksdatum naar de grietenij Stellingwerf. Via Oldelamer, Delfstrahuizen kwam hij in Oldetrijne terecht.
In 1789 huwde hij Gerritje Fokes Brouwer (zuster van Jan Annes' echtgenote!).
Nakomelingen van dit echtpaar bleven tot 1904 in Oldetrijne wonen.
De zoon en kleinzoon van Anne Piers liggen beiden begraven op het kerkhof even buiten het dorp Oldetrijne. Dat hun grafstenen nog aanwezig zijn, is een dankbetuiging van de Ned. Herv.kerk aldaar voor het vele werk dat de kleinzoon van Anne Piers voor de kerk in Oldetrijne heeft gedaan. Hij was kerkvoogd en onder zijn kerkvoogddijschap is in 1870 de Ned. Herv.-kerk in Oldetrijne gebouwd. Deze kerk wordt thans gebruikt als cultureel centrum.
De zoon van de kerkvoogd Anne Piers, Pier, vertrok in 1904 met zijn gezin naar Wolvega. In 1908 vertrok dit gezin naar Noord-Amerika. Pier is een paar keer terug gekomen naar Wolvega met zijn vrouw en dochter. In 1914 overleed zijn vrouw in Wolvega en werd begraven op het kerkhof te Oldelamer, bij haar familie (de steen staat er nog). In 1915 vertrok Pier met zijn dochter Wobbigje voor het laatst naar Noord-Amerika, Montana.

Geslacht B: nakomelingen van Wijtske Piers.

In de genealogie is het niet gebruikelijk een geslacht voort te zetten met de vrouwelijke lijn. Doch rechtvaardig is het wel, temeer als je de familienaam FABRIEK bij elkaar wilt brengen.
Wijtske Piers huwde in 1799 Sierd Clazes, geboren in Gorredijk. Sierd Clazes nam in 1811 de naam Fabriek aan, de familienaam van zijn vrouw. Dit gebeurde wel vaker.
Vandaar dat het geslacht van Wijtske Piers en Sierd Clazes in dit boekwerkje is opgenomen.
Sierd Clazes kwam uit een familie van scheepstimmerlieden. Na zijn huwelijk vertrok hij naar Beneden Knijpe, thans gemeente Heerenveen. Daar kocht hij in 1803 van Jacob Sikkens een scheepshelling aan de Moskepaden voor het maken en repareren van de z.g. "knypsterpreamen", een soort punter van hout en het belangrijkste vervoermiddel in Zuid-Oost Friesland omstreeks de 17e en 18e eeuw. Dit bedrijfje heeft ongeveer drie geslachten bestaan.
De kleinzoon Jolke verhuisde omstreeks het jaar 1880 naar Terwispel. Ook zijn neef Klaas, vertrok naar Terwispel. Deze beide geslachten hielden op te bestaan. Nakomelingen van Sierd Clazes en Wijtske Piers wonen nu over heel Nederland, o.a. Den Helder, Hoorn, Putten, Hattum en Den Haag. De meesten wonen echter in Heerenveen en omgeving, en een paar zijn vertrokken naar Australie.

Geslacht C: nakomelingen van Geert Annes.

Wanneer de tweede zoon van Anne Piers en Fook Geerts, Geert Annes,en wanneer hij vertrokken is,is niet bekend. Wel weten we dat de zoon Gerrit Geerts, molenmaker te Aalsum, in 1818 overleed. Dat was drie jaar na het overlijden van zijn vrouw. De oudste was toen elf en de jongste was zes jaar. Dat Gerrit Geerts weinig of geen familie had in deze streek, blijkt uit het feit dat de kinderen werden opgenomen in een weeshuis.
De oudste werd schipper en overleed in 1866 te Harlingen, zonder nakomelingen in de mannelijke lijn.
De tweede zoon huwde en kreeg een zoon die ongehuwd overleed in 1933.
Hiermee sterft dit geslacht uit.

Geslacht D: nakomelingen van Jan Annes.

In een trouwregister van de Ned. Herv.kerk te Heerenveen lezen we dat op 8-12-1776 Jan Annes van't Heerenveen en Hiltje Fokes van Nielemmer getrouwd zijn.
Op pagina 13 hebben we aangenomen dat Jan Annes een zoon moet zijn geweest van Anne Piers.
Anne Piers had kontakten in Heerenveen. Hij haalde daar zijn bouwmaterialen vandaan. Ook zijn tweede vrouw kwam er vandaan. Een van de redenen dat zowel Geert als Jan zijn weggetrokken naar elders kan, dat het bedrijf van hun vader niet genoeg werk opleverde voor vier gezinnen. Ook Jan Annes was van beroep molenmaker.
Ook is frappant dat de vrouw van Jan Annes een zuster is van de vrouw van zijn neef Anne Piers.
Jan Annes vertrok na zijn huwelijk naar Nijlamer.
Via Wolvega en Oldemarkt zijn zijn nakomelingen verspreid over heel Nederland. Een paar wonen nu in Australie en Nieuw Zeeland.Terug naarBegin pagina.

Voorouders van Bean (Ben) Fabriek in de mannelijke lijn

Generatie 1 ( "kwartier"drager )

Bean Fabriek, geboren op 06-06-1944 in Uitwellingerga,
overleden 20-09-2016 in Almere, 72 jaar oud.
Gehuwd en 3 kinderen, 2 kleinkinderen.

Generatie 2 ( ouders )

Luitzen Fabriek, geboren op 25-07-1919 in Uitwellingerga. Luitzen is overleden op 11-10-1982 in Lemmer, 63 jaar oud.
Hij trouwde 21 jaar oud op 24-05-1941. Het huwelijk werd aangegaan met:
Roelofje Abma, 21 jaar oud, geboren op 05-04-1920 in Terzool. Roelofje is overleden op 02-03-2000 in Sneek, 79 jaar oud.

Generatie 3 ( grootouders )

Wiebe Fabriek, geboren op 20-04-1881 in Oosterzee. Wiebe is overleden op 21-02-1956 in Bolsward, 74 jaar oud.
Hij trouwde 31 jaar oud op 11-05-1912. Het huwelijk werd aangegaan met:
Egbertje Dragt, 27 jaar oud, geboren op 28-01-1885 in Oppenhuizen. Egbertje is overleden op 19-01-1953 in Uitwellingerga, 67 jaar oud.

Been Abma, geboren op 21-09-1880 in Terzool. Been is overleden op 05-02-1955, 74 jaar oud.
Hij trouwde 28 jaar oud op 06-05-1909 in Rauwerdem. Het huwelijk werd aangegaan met:
Trijntje Stegenga, 22 jaar oud, geboren op 18-01-1887 in Wijckel. Trijntje is overleden op 19-06-1968, 81 jaar oud.

Generatie 4 ( overgrootouders )

Herman Fabriek, geboren op 17-04-1845 in Oldemarkt. Herman is overleden op 04-08-1922 in Oosterzee, 77 jaar oud.
Hij trouwde 24 jaar oud op 23-05-1869. Het huwelijk werd aangegaan met:
Korneliske Werkman, 26 jaar oud, geboren op 19-09-1842. Korneliske is overleden op 06-03-1919 in Oosterzee, 76 jaar oud.

Generatie 5 ( betovergrootouders )

Jan Pieters Fabriek, geboren op 30-12-1809 in Nijlamer. Jan is overleden op 29-03-1874 in Oldemarkt, 64 jaar oud.
Hij trouwde 23 jaar oud op 30-06-1833. Het huwelijk werd aangegaan met:
Wiebigje Verbeek, 20 jaar oud, geboren op 04-12-1812 in Oldemarkt. Wiebigje is overleden op 27-01-1889 in Oldemarkt, 76 jaar oud.

Generatie 6 ( oudouders )

Pieter Jans Fabriek. Hij is gedoopt op 27-10-1787 in Nijlamer. Pieter is overleden op 26-09-1845 in Wolvega, 57 jaar oud.
Hij trouwde met:
Maartje Cornelis van der Sloot, geboren in 1785. Maartje is overleden op 05-08-1823 in Wolvega, 38 jaar oud.

Generatie 7 ( oudgrootouders )

Jan Annes Fabriek, geboren 1746.
Hij trouwde op 28-11-1776. Het huwelijk werd aangegaan met:
Hiltje Fokes Brouwer. Zij is gedoopt op 28-11-1751 in Mildam. Hiltje is overleden.

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

Anne Piers Fabrycq geboren 1704.
Hij trouwde op 23-05-1728. Het huwelijk werd aangegaan met:
Fook Geerts. Zij is gedoopt op 24-07-1701 in Tjalleberd.

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

Pier Duytes
Hij trouwde op 12-04-1705 in Langezwagen. Het huwelijk werd aangegaan met:
Pietertien Pieters

Terug naar De geslachten FABRIEK.

Terug naarBegin pagina.